Eurobad Maasbracht

Bij het binnen gaan van het Eurobad ga je automatisch akkoord met onze huisregels:

1. Toegang tot het Eurobad
Het is voor bezoekers aan het Eurobad verboden de hierna volgende goederen mee te nemen of te gebruiken in het Eurobad:

 • Alle soorten glaswerk en glazen.
 • Drijfmiddelen zoals: grote luchtbedden, bootjes, drijfmiddelen t.b.v. kinderen zijn wel toegestaan.
 • Hardleren ballen en tennisballen.
 • Geluidsapparatuur.
 • Foto- en videoapparatuur waarbij 220 Volt aansluiting d.m.v. kabelaansluiting nodig is, accuvoorziening is wel toegestaan.
 • Foto- en videoapparatuur mogen in de kleedaccommodaties, doucheruimtes en toiletten van het zwembad niet gebruikt worden.
 • Voorwerpen die de gast en medebezoekers lichamelijk letsel toe kunnen brengen zoals, slag/ steekwapens, injectiespuiten (m.u.v. diabetici) drugs etc.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen onverwijld te worden opgevolgd. Indien gewenst moet men zich legitimeren.
 • Huisdieren.

Kinderen zonder zwemdiploma mogen zonder begeleiding van een volwassene zich niet in het zwembad bevinden. Een volwassene dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes en/of een zwemvestje dragen in het half diepe zwembad. Hierbij dient altijd een volwassene binnen handbereik te zijn.

Bij groepsreservaties dient er per 6 zwemmers 1 begeleider te zijn. Deze begeleider dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn die de kinderen vanuit directe nabijheid in de gaten houdt.

2. Weigering toegang tot en/of verwijdering uit het Eurobad
Toegang zal ontzegd worden c.q. verblijf beëindigd worden:

 • In geval van het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van het zwembadpersoneel en het niet naleven van het reglement.
 • Bij herhaling kan de toegang voor een (on)bepaalde tijd worden ontzegd zonder restitutie van eventuele entreegelden of abonnementsgelden.
 • Indien men één of meerdere goederen als genoemd onder punt 1 bij zich heeft.
 • Bij het verkeren onder invloed van alcohol en/of drugs.
 • Plegen van diefstal (bij diefstal wordt altijd aangifte bij de politie gedaan).
 • Lijden aan besmettelijke ziekten of het hebben van open wonden.

3. Verblijf in het Eurobad

 • Roken in het Eurobad is niet toegestaan.
 • Er is een algeheel verbod op het gebruik en bezit van alcoholhoudende dranken.
 • Eten en drinken aan het bad is niet toegestaan.
 • Je wordt verzocht te douchen voordat je het Eurobad betreedt.
 • Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan zeep en/of shampoo te gebruiken in het Eurobad, met uitzondering van de doucheruimten.
 • Het dragen van (buiten) schoeisel is om hygiënische redenen niet toegestaan rondom de zwembad perons.
 • Het Eurobad mag alleen in zwemkleding betreden worden, topless zwemmen of zonnebaden is niet toegestaan.
 • Kinderen zonder zwemdiploma en volwassenen zonder voldoende zwemvaardigheid worden niet toegelaten in het diepe bassin en mogen geen gebruik maken van de duikplanken. Het laatste ter beoordeling van de toezichthouder.
 • Kinderen zonder zwemdiploma of zonder begeleiding van een volwassenen worden niet toegelaten tot het halfdiepe bassin. Eventueel worden kinderen wel toegelaten die drijfbandjes hebben of een drijfplakje dragen.
 • In het instructiebad en het peuterbassin zijn kinderen zonder diploma welkom.
 • De toezichthouder heeft het recht een kind of volwassene de toezegging te ontzeggen omwille van de veiligheid
 • Duiken is, in verband met de geringe diepte van de baden, alleen toegestaan in het diepe bad.
 • Zijdelings springen van de springplanken is verboden.
 • Er mag maar één persoon gelijktijdig op de springplank aanwezig zijn.
 • Alle spelmaterialen zijn in het diepe zwembad verboden.
 • In de ondiepe bassins is het gebruik van spelmaterialen alleen mogelijk met instemming van het zwembad personeel.
 • Hardlopen op de perrons en wild gedrag is niet toegestaan.
 • Straatschoeisel op de perrons is verboden.
 • Alle afval dient men te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Het betreden van plantsoenen is verboden.
 • Gevonden voorwerpen dient men bij de receptie af te geven.
 • Bij bliksem dienen bezoekers van het Eurobad het zwembad te verlaten.

4. Algemeen
Personen en/of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dan zij de orde of rust zullen verstoren, kunnen de toegang tot het Eurobad worden ontzegd. Eventueel betaalde toegangsgelden zullen worden gerestitueerd, indien nog geen gebruik van het Eurobad werd gemaakt. Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat orde, veiligheid en hygiëne worden gewaarborgd. Bezoekers die zich niet aan de regels houden, kunnen zonder verdere opgaaf van reden, uit het Eurobad worden verwijderd. Bij ernstig wangedrag kan een accommodatieverbod voor langere tijd worden opgelegd en kan de politie ingeschakeld worden.


Dienst- en/of personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Bij te grote drukte in het Eurobad kan, in verband met de handhaving van de veiligheid, het aantal bezoekers worden beperkt. In verband met de handhaving van de veiligheid van de bezoekers kan de bedrijfsleiding zich het recht voorbehouden de openingstijden van het Eurobad te wijzigen en het complex geheel of gedeeltelijk te sluiten. Het is noodzakelijk de openings- en sluitingstijden te respecteren.

Iedereen moet om 17:45 gaan omkleden en uiterlijk om 18:00 het Eurobad verlaten.

5. Aansprakelijkheid
Het bezoek aan het Eurobad geschiedt geheel voor eigen risico. Stichting Menswel Beheer Maasgouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding, beschadigingen aan eigendommen van bezoekers in de zwembad, speeltuin, ligweide, kleedruimten of kastjes, parkeerterrein, fietsenstalling en overige accommodaties.


Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van het Eurobad, worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit- en van reparaties en/of vervanging.

6. Zwembandjes
Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes dragen. Zwembandjes zijn te koop bij de kassa van het Eurobad. Ze zijn een hulp bij het drijven, maar zijn geen garantie tegen verdrinking. Ook bij gebruik van de zwemvleugels mogen kinderen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene zwemmen. Het diepe zwembad is verboden voor kinderen zonder zwemdiploma.

7. Opmerkingen
Bij problemen, vragen, wensen en aanbevelingen kun je je het beste wenden tot een van de medewerkers. Mocht er onverhoopt tijdens je bezoek een klacht zijn ontstaan die niet volgens je verwachting ter plaatse is opgelost, dan verzoeken wij je het management hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen via onderstaand adres.


Stichting Menswel Beheer Maasgouw
Chatelainplein 31
6102 BB Echt